Μικρό Ταξίδι Στον Απέραντο Χώρο Της Νευροχειρουργικής

Μικρονευροχειρουργική με βιντεοταινίες

Περιγραφή Video

Όλες οι χειρουργικές επεμβάσεις του βιβλίου , περιγράφονται παρακάτω. 

Περιπτώσεις 1-2

Περίπτωση 1

Ασθενής Ν.Κ. Θήλυ, 38 ετών

Διάγνωση: Δυσπλασία Arnold-Chiari με Συριγγομυελία

image1

Περίπτωση 2

Ασθενής K.Ν. Θήλυ, 58 ετών

Διάγνωση: Ενδοσπονδυλικό, Ενδομηνιγγικό, Οπισθοπλάγιο, Νευρίνωμα Αυχενικής Μοίρας (Α2 Δεξιά)

Περιπτώσεις 10-12

Περίπτωση 10

Ασθενής Σ.A. Άρρην, 33 ετών

Διάγνωση: Σπονδυλικό Μηνιγγικό Εκκόλπωμα Θωρακικής Νευρικής Ρίζας (Θ10 Δεξιά) (Τύπος Π. Σπονδυλικής Μηνιγγικής Κύστεως).

image1

Περίπτωση 11

Ασθενής Ζ.Ε. Θήλυ, 68 ετών

Διάγνωση: Υδατίδες Κύστεις Εχινοκόκκου Σώματος Θ12 Σπονδύλου.

Περίπτωση 12

Ασθενής K.B. Θήλυ, 52 ετών

Διάγνωση: Ενδοσπονδυλικό, Ενδομηνιγγικό, Δεξιό, Οπίσθιο Πλάγιο Μηνιγγίωμα. Θ4-Θ5.

Περιπτώσεις 17-19

Περίπτωση 17

Ασθενής Μ.Μ. Θήλυ, 60 ετών

Διάγνωση: Ενδομυελικό Αστροκύτωμα Θ9

image1

Περίπτωση 18

Ασθενής Κ.Μ. Άρρην, 57 ετών

Διάγνωση: Κακόηθες Ενδομυελικό Αστροκύτωμα Θ8-Θ10

Περίπτωση 19

Ασθενής Σ.Χ Θήλυ, 53 ετών

Διάγνωση: Ενδομυελικό Αστροκύτωμα Θ9-Θ10

Περιπτώσεις 24-25

Περίπτωση 24

Ασθενής Κ.A. Θήλυ, 48 ετών

Διάγνωση: Ενδοσπονδυλικό, Ενδομηνιγγικό, Εξωμυελικό Πρόσθιο Νευρίνωμα Θ12-Ο1 (Μυελικός Κώνος)

image1

Περίπτωση 25

Ασθενής Μπ. Θ. Άρρην, 72 ετών

Διάγνωση: Ενδο-Εξωσπονδυλικό, Ενδομηνιγγικό, Σχήματος Αλτήρος, Νευρίνωμα (Αισθητική μοίρα Θ12 Ρίζης Δεξιά, Ίππουρις)

Περιπτώσεις 31-35

Περίπτωση 31

Ασθενής Σ.Ζ. Θήλυ, 66 ετών

Διάγνωση: Νευρίνωμα Ο5 Αριστερού Τρήματος

image1

Περίπτωση 32

Ασθενής Σ.Θ. Άρρην, 22 ετών

Διάγνωση: Επιδερμοειδές Ιππουρίδας

Περίπτωση 33

Ασθενής Κ.Ε. Θήλυ, 32 ετών

Διάγνωση: Ενδοσπονδυλικός, Ενδομηνιγγικός, Εξωμυελικός, Θ5-Θ6, Επιδερμοειδής Όγκος, Αριστερά.

Περίπτωση 34

Ασθενής Γ.Κ. Θήλυ, 57 ετών

Διάγνωση: Ενδοσπονδυλικό, Ενδομηνιγγικό, Ραχιαίο Μηνιγγίωμα Θ9

Περίπτωση 35

Ασθενής M.Δ. Άρρην, 52 ετών

Διάγνωση: Μυξοθηλώδες Επενδύμωμα Μυελικού Κώνου και Ιππουρίδας

Περιπτώσεις 3-5

Περίπτωση 3

Ασθενής Π.Φ. Άρρην, 52 ετών

Διάγνωση: Ενδοσπονδυλικό, Ενδομηνιγγικό. Εξωμυελικό, Δεξιό Πρόσθιο Νευρίνωμα, Θωρακικής Μοίρας (Θ3-Θ4)

image1

Περίπτωση 4

Ασθενής Κ.Θ. Άρρην, 67 ετών

Διάγνωση: Αυχενική Μυελοπάθεια. Κήλη Μεσοσπονδυλίων Δίσκων Α5-Α6 και Α6-Α7. Κεντρική Πρόπτωση

Περίπτωση 5

Ασθενής Γ.Σ. Άρρην, 43 ετών

Διάγνωση: Αυχενική Ριζιτική Συνδρομή Αριστερά. Πλάγια Προβολή Δίσκου Α5-A6

Περιπτώσεις 13-14

Περίπτωση 13

Ασθενής Φ.Σ. Θήλυ, 58 ετών

Διάγνωση: Δεξιό, Πλάγιο, Ενδοσπονδυλικό, Ενδομηνιγγικό, Μηνιγγίωμα Θ5-Θ6

image1

Περίπτωση 14

Ασθενής Λ.Δ. Θήλυ, 54 ετών

Διάγνωση: Πρόσθιο, Ενδοσπονδυλικό, Ενδομηνιγγικό, Μηνιγγίωμα Θ10-Θ11.

Περιπτώσεις 20-21

Περίπτωση 20

Ασθενής Χ.Θ. Άρρην, 45 ετών

Διάγνωση: Γιγάντια (Τύπου IV-C) Ενδομηνιγγική Αρτηριοφλεβώδης Δυσπλασία Θ9-Θ2

image1

Περίπτωση 21

Ασθενής Κ.Σ. Θήλυ, 43 ετών

Διάγνωση: Ενδοσπονδυλικό, Ενδομηνιγγικό, Εξωμυελικό Νευρίνωμα Θ10-Θ11 (Μυελικός Κώνος)

Περιπτώσεις 26-27

Περίπτωση 26

Ασθενής Β.Α. Άρρην, 32 ετών

Διάγνωση: Δερμοειδής Όγκος Ιππουρίδας Ο1-O5

image1

Περίπτωση 27

Ασθενής Κ.M. Θήλυ, 48 ετών

Διάγνωση: Ενδοσπονδυλική, Μη Τραυματική, Εξωσκληρίδια, Μηνιγγική Κύστις (Θ11-Ο2, Τύπου I. Άλλως: "Θύλακος ή εκκόλπωμα")

Περιπτώσεις 6-9

Περίπτωση 6

Ασθενής Σ.Α. Θήλυ, 54 ετών

Διάγνωση: Αριστερή Ριζιτική Συνδρομή Α6 και Α7. Ενδονωτιαίο, Εξωμηνιγγικό. Σηραγγώδες Αιμαγγείωμα.

image1

Περίπτωση 7

Ασθενής Π.Σ. Θήλυ, 22 ετών

Διάγνωση: Ενδοσπονδυλικό, Ενδομηνιγγικό, Εξωμυελικό, Δεξιό Οπίσθιο Νευρίνωμα Θωρακικής Μοίρας (Θ2-Θ3)

Περίπτωση 8

Ασθενής Δ.Δ. Άρρην, 32 ετών

Διάγνωση: Ενδο-Εξωσπονδυλικό, Ενδομηνιγγικό, Σχήματος Αλτήρος, Νευρίνωμα (Αισθητική Μοίρα, Θ2 Ρίζης Δεξιά).

Περίπτωση 9

Ασθενής Ζ.Β. Άρρην, 34 ετών

Διάγνωση: Ραχιαίο, Ενδομυελικό Αιμαγγειοβλάστωμα του Προμήκους Μυελού (χωρίς συνοδό von Hippel-Lindau σύνδρομο)

 

Περιπτώσεις 15-16

Περίπτωση 15

Ασθενής Π.M. Θήλυ, 53 ετών

Διάγνωση: Δεξιό, Οπίσθιο-Πλάγιο, Ενδοσπονδυλικό, Ενδο-Εξωμηνιγγικό, Μηνιγγίωμα Θ10-Θ11

image1

Περίπτωση 16

Ασθενής Λ.Α. Θήλυ, 41 ετών

Διάγνωση: Αριστερό Ενδοσπονδυλικό, Εξωμηνιγγικό Οστεοχόνδρωμα, Σώματος Θ11-Θ12 Σπονδύλου

Περιπτώσεις 22-23

Περίπτωση 22

Ασθενής Μ.Κ. Άρρην, 60 ετών

Διάγνωση: Νευρίνωμα Τελικού Νηματίου I1-I2

image1

Περίπτωση 23

Ασθενής Κ.Σ. Άρρην, 73 ετών

Διάγνωση: Ενδοσπονδυλικό, Ενδομηνιγγικό, Εξωμυελικό Νευρίνωμα Ο1-Ο2 (Ίππουρις)

Περιπτώσεις 28-30

Περίπτωση 28

Ασθενής Χ.Ε. Θήλυ, 59 ετών

Διάγνωση: Νευρίνωμα Τελικού Νηματίου Ο3

image1

Περίπτωση 29

Ασθενής Χ.Δ. Άρρην, 43 ετών

Διάγνωση: Νευρινώματα Ιππουρίδας Ο1 και O4

Περίπτωση 30

Ασθενής Κ.Γ. Άρρην, 12 ετών

Διάγνωση: Κήλη Οσφυικού Μεσοσπονδυλίου Δίσκου Ο5-I11

Copyright ©2012-2016 Tegos.gr | Powered by socialstamp

Login Form